menu

Cases

Het realiseren van een innovatie Informatie Strategie 2013-2018, het selecteren en implementeren van een gestandaardiseerd ERP uit de cloud en het bouwen van een kennis netwerk middels een Social Enterprise tool. Enkele voorbeeld projecten uit ons projecten portfolio. Lees onze aanpak en resultaten, wordt geinspireerd door mogelijkheden die hedendaagse ICT innovatie met zich meebrengt en neem contact op voor meer informatie.

Informatie Strategie 2013-2018

Opdracht

Een overheidsnv heeft aangegeven dat hun huidige informatiebeleid dateert uit 2006 en niet meer voorziet in de veranderde behoeften en ontwikkelingen. Het bedrijf wilde haar beleid volledig vernieuwen, waarbij bewust is gekozen het oude beleid niet als uitgangspunt te hanteren. GreenBirdz is gevraagd om met haar toekomstvisie en kennis van ICT innovatie gezamenlijk met de klant een geactualiseerd strategisch Informatiebeleid te realiseren.

Aanpak

GreenBirdz heeft deze opdracht vertaald naar een projectplan en het plan in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase richtte zich op de creatie en de communicatie van het informatiebeleid. De tweede fase is benut om het informatiebeleid grondig uit te werken en gedetailleerd vast te leggen zodat de klant zelf het beleid kan uitvoeren. Als kapstok is het negenvlaks model van Maes gehanteerd.

Een bijzondere aanpak in het project was de “werk hypothese”. Op ieder moment in de tijd is uitgegaan van een werk hypothese die vervolgens middels interviews, workshops, desk en field research verder is aangescherpt. Direct bij aanvang is met de klant een hypothese opgesteld die de IST en de SOLL situatie beschrijft. De hypothese was het startpunt. Het project team had als doel de hypothese uit te dagen, aan te scherpen en te verrijken.

De opleveringen zijn gerealiseerd in samenwerking met een ontwerpbureau. GreenBirdz is ervan overtuigd dat vormgeving op allerlei manieren kan bijdragen aan succes. Sterker nog, vormgeving is een onmisbaar instrument voor de effectiviteit van communicatie-uitingen. Het verhaal, of de boodschap die je wilt overbrengen verliest zijn kracht als het niet lukt het ontwerp op deze boodschap af te stemmen. Mensen zijn visueel ingesteld, vorm is het eerste wat zij zullen zien. Het ontwerpbureau heeft het informatiebeleid weergegeven in een dynamische voorstelling/presentatie (laag drempelig, voor iedereen begrijpbaar) en in een gedetailleerd document (voor materiedeskundigen).

Wezenlijke vragen omtrent het nut van het toepassen van nieuwe technologieën, het effect van een veranderde manier van samenwerken en make-buy-share van informatie zijn behandeld en beantwoord.

Resultaat

Het resultaat van dit fixed price project was een informatiebeleid hanteerbaar en uitvoerbaar door de klant zelf.

Neem contact met ons op

ERP uit de cloud

Opdracht

Een internationale onderneming hanteert een cloud-strategie en vraagt GreenBirdz ondersteuning bij het selecteren en implementeren van een bedrijfsbreed ERP systeem. Tijdens de opdracht formulering is nog onduidelijk of ERP in de cloud voldoende volwassen is om het bedrijf te ondersteunen. Dit zal moeten blijken uit het selectie traject.

Aanpak

GreenBirdz stelt samen met een vertegenwoordiging uit de organisatie een programma van eisen en wensen op en start een selectieproces. Uit het selectie proces blijken meerdere ERP cloud producten een passende oplossing te bieden. Na referenties en demonstraties blijkt de hoogste score toebedeeld aan SAP Business By Design.

Een functioneel project team bepaalt tezamen met SAP consultants een passende inrichting van het systeem. In een korte periode worden de bedrijfswensen en haar werkwijze vertaald naar de systeem mogelijkheden. Aansluitend volgt de system livegang en intensieve ondersteuning van de gebruikers in het hanteren van de nieuwe werkwijze en het nieuwe systeem.

Resultaat

Begeleiding bij de selectie, de invoering en de in gebruik name van een gestandardiseerd ERP cloud product en inbedding van gewijzgde administratieve processen bij de klant.

Neem contact met ons op

Social Engagement

Opdracht

Een coöperatie wil intensief met haar wijd verspreide leden samenwerken op alle bedrijfsniveaus. De cooperatie is zeer actief in realisatie van inkoopvoordelen en kennis uitwisseling op strategisch niveau. Actieve leden beperkten zich tot inkoop managers en directie leden. De coöperatie wilde haar kennis netwerk beter benutten en vroeg GreenBirdz mee te denken om de toegevoegde waarde van de coöperatie te vergroten door kennis ontsluiting en samenwerking op alle niveaus binnen de aangesloten bedrijven te realiseren.

Aanpak

Na het voeren van een inventarisatie onderzoek binnen de coöperatie is onbekendheid van de leden onderling (medewerkers binnen de aangesloten bedrijven) en de geografische spreiding van de leden de voornaamste drempel gebleken om collega’s en gelijkgestemden te vinden en kennis te delen. Onderlinge ontmoetingen werden als zeer positief ervaren, echter deze ontmoetingen vonden enkel plaats op formele kwartaal bijeenkomsten waar slechts een beperkt deel van de medewerkers uit de bedrijven aanwezig zijn.

GreenBirdz adviseerde een social enterprise tool te gebruiken om leden van alle bedrijfsniveaus te verbinden en informatie te ontsluiten. Vanwege beperkte ICT ondersteuning en budget is gekozen voor Yammer, een cloud applicatie die geen ICT beheer en infrastructuur vanuit de coöperatie vergt.

GreenBirdz heeft tezamen met een functionele kenniswerker van de coöperatie een plan van aanpak geschreven en uitgevoerd. Yammer is in eerste instantie als pilot uitgerold ter ondersteuning van lopende initiatieven waar leden uit diverse bedrijven bij betrokken waren en vervolgens volledig uitgerold naar alle leden. GreenBirdz heeft de cooperatie handvaten gegeven op nieuwe leden snel kennis te laten maken met hun virtuele ontmoetingsplek. Enkele standaard trainingen zijn ontwikkeld en worden nog steeds gegeven aan nieuwe gebruikers. Bijvoorbeeld de ‘Working Social’ training benadrukt Social Enterprise, community management, de doelen en de uitwerking hiervan in de Yammer omgeving. De training bestaat uit theoretische component en hands-on oefeningen in de eigen Yammer omgeving. Een ander voorbeeld is de training ‘Leuker en Efficiënter Samenwerken’. Deze legt de nieuwe manier van samenwerken uit, gaat in op praktische Yammer functionaliteiten, mogelijkheden, spelregels, twitter integratie en het gebruik van de Yammer apps op tablets en telefoons.

Resultaat

Engagement op meerdere niveaus binnen de aangesloten bedrijven. Binnen de groepen controllers en IT’ers is de adoptie het grootst.

Knowledge of the crowd is in the cloud

Neem contact met ons op

/